Converse Privacy- en Cookieverklaring

Converse Inc. (een vennootschap naar het recht van Delaware met haar hoofdkantoor te 160 North Washington Street, Boston, Massachusetts 02114, Verenigde Staten van Amerika) en Converse Netherlands B.V. (een Nederlandse vennootschap met Kamer van Koophandel nummer 34186851 en gevestigd te Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Nederland) zetten zich samen met hun Europese gelieerde ondernemingen (hierna te noemen: “Converse” of “Wij”) in om uw persoonsgegevens te beschermen. Op basis van deze Converse Privacy- en Cookieverklaring (“Privacyverklaring”) zijn “Persoonsgegevens” gegevens die u kunnen identificeren, direct of indirect, uit die gegevens of uit die gegevens in combinatie met andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk zal komen; dit omvat gegevens zoals uw naam, locatie of online-ID's.

In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe Converse Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, opslaat, combineert, afstemt, bewaart, vervreemdt, uitwist, aanpast, verspreidt of beschikbaar stelt (“Verwerkt”):

 • op onze Europese Converse websites (onze “Websites”);
 • wanneer u interactie aangaat met onze klantenservices of op een andere manier informatie bij ons opvraagt;
 • wanneer u evenementen van Converse bijwoont of onze eigen winkels bezoekt; en
 • wanneer u in het openbaar informatie plaatst over Converse of rechtstreeks met ons communiceert via sociale media, apps van derden, en soortgelijke technologieën.

 

 1. Persoonsgegevens die wij Verwerken

Wij verkrijgen Persoonsgegevens die u aan ons openbaar maakt, zowel online als offline. Wij verzoeken om Persoonsgegevens wanneer u aankopen doet, een account bij ons aanmaakt, of zich registreert om nieuws te ontvangen over speciale aanbiedingen, evenementen en product updates. De Persoonsgegevens die Wij van u vragen zijn onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, factuur- en aankoopgegevens (waaronder creditcardgegevens), uw marketingvoorkeuren en uw voorkeuren en gewoontes als consument. Wees ervan bewust dat Wij ook Persoonsgegevens die u op onze Websites hebt verstrekt koppelen aan andere Persoonsgegevens van u die Converse via andere kanalen kan hebben verkregen, bijvoorbeeld Persoonsgegevens verzameld tijdens een bezoek aan een van onze winkels, evenementen of uw interactie met sociale media, apps van derden of andere soortgelijke technologieën.

Wij kunnen ook Persoonsgegevens Verwerken in verband met een bericht dat u plaatst via sociale media, apps van derden, en soortgelijke technologieën.

Wanneer u onze Websites bezoekt verzamelen Wij automatisch de volgende informatie (waaronder Persoonsgegevens):

 • technische gegevens, waaronder het Internet Protocol (IP) adres dat wordt gebruikt om uw computer aan te sluiten op internet, uw logingegevens, browsertype en

-versie, tijdszone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en -platform; en

 • gegevens over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanaf onze site (inclusief datum en tijd); producten die u bekeken hebt of waarnaar u gezocht hebt; responstijden per pagina, fouten bij het downloaden, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, interactiegegevens op een pagina (zoals scrollen, klikken, en met de muis ergens overheen gaan) en gebruikte methodes om de pagina te verlaten.

Onze Websites plaatsen ook cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderdeel Cookies hieronder.

 1. Doeleinden van de Verwerking van uw Persoonsgegevens

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit een contractuele relatie tussen u en ons, met inbegrip van het beheren van alle bestellingen die u bij ons hebt geplaatst en het verwerken van betalingen;

Daarnaast verwerken Wij uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming en om de gerechtvaardigde belangen van Converse na te streven.

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om uw account(s) of lidmaatschap bij ons te registreren en beheren;
 • om promotionele evenementen uit te voeren en ons te helpen bij het coördineren daarvan;
 • om vragen te beantwoorden en u informatie, producten of diensten te verstrekken waar u om verzoekt;
 • om onze accounts en bestanden te beheren;
 • om onze Websites te beheren en te helpen onze producten en diensten te verbeteren;
 • om fraude, waaronder frauduleuze aankopen, of misbruik van onze Websites te voorkomen of op te sporen; en
 • om onderzoek en analyses uit te voeren;

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens om uw beleving van onze Website te personaliseren (op de wijze als uiteengezet in het onderdeel Cookies hieronder) en om het ons mogelijk te maken om het soort content en productaanbiedingen te leveren waarin u of onze klanten in het algemeen het meest geïnteresseerd zijn om kennis van te nemen, waaronder het verstrekken van op u toegesneden advertenties.

Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven Verwerken wij uw Persoonsgegevens om u per e-mail marketingberichten toe te sturen over:

 • productlanceringen;
 • speciale aanbiedingen, verkoop- en promotionele informatie;
 • evenementen in de winkel en andere evenementen; en
 • Design Your Own.
 1. Met wie delen Wij Persoonsgegevens?

Converse verkoopt uw Persoonsgegevens niet. Binnen onze organisatie hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot uw Persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is om hun taken te kunnen uitvoeren voor de bovenstaande doeleinden.

Wij delen uw Persoonsgegevens echter wel:

 • met dienstverlenende derden (hostingproviders, consumentendienstverleners en marketing- en campagnebureaus) die uw Persoonsgegevens Verwerken om namens ons ondersteunende diensten, informatietechnologieplatforms en marketingdiensten aan te bieden. Wij verlangen van dienstverlenende derden door middel van een contract dat zij uw Persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dat nodig is om namens ons diensten te verlenen en om passende maatregelen voor gegevensbeveiliging te implementeren om de gegevens te beschermen; en
 • indien u daarmee hebt toegestemd, met onze zakelijke partners die contact met u op kunnen nemen over hun producten/diensten waarvoor u mogelijk belangstelling hebt.

Verder zullen wij uw Persoonsgegevens ook openbaar maken aan vertrouwde derden:

 • voor zover dit noodzakelijk is om de veiligheid of integriteit van onze databanken of onze Websites te beschermen;
 • voor zover dit noodzakelijk is in het kader van een juridische procedure (bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van namaak- of ongeoorloofde producten) en om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid;
 • in geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, wijziging van rechtsvorm, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, en/of aan een potentiële of werkelijke opvolger van ons, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht; en
 • wanneer dit anderszins vereist is op grond van het toepasselijke recht of anderszins is toegestaan op grond van toepasselijk recht, voor zover dit verenigbaar is met deze Privacyverklaring.

In geval wij uw Persoonsgegevens willen delen met derden anders dan de hierboven omschreven derden, zullen Wij altijd om uw toestemming vragen.

 1. Doorgifte van Persoonsgegevens

Aangezien Converse een wereldwijde onderneming is kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven buiten het land waarin ze oorspronkelijk verzameld werden en kunnen ze worden gedeeld binnen concernverband of met derden die gevestigd zijn in andere rechtsgebieden, inclusief rechtsgebieden die geen soortgelijke wetgeving voor gegevensbescherming hebben.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (“EER”) of Zwitserland bevindt, implementeren wij passende waarborgen voor de overdracht van uw Persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Indien Persoonsgegevens worden overgedragen binnen Converse-entiteiten maken wij gebruik van een overeenkomst voor de overdracht van gegevens binnen de groep.

Sommige van onze wereldwijde dienstverleners bevinden zich in de VS. Wanneer wij Persoonsgegevens van de EER overdragen aan onze wereldwijde dienstverleners, zorgen Wij ervoor dat alle Persoonsgegevens die worden overgedragen aan dienstverleners voldoende bescherming krijgen in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming; inclusief controleren of de dienstverlener gebonden is aan een passende overeenkomst voor de overdracht van gegevens, bindende bedrijfsregels heeft geïmplementeerd, of zich houdt aan het Privacy Shield Framework.

 1. Uw rechten

Privacywetten geven personen rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die organisaties over hen houden. Voor zover voorzien bij toepasselijk recht kunt u:

 • toegang verzoeken tot de Persoonsgegevens die Wij over u houden;
 • ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen;
 • verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • te allen tijde verzet aantekenen tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens met het oog op werving voor commerciële doelen of andere doeleinden indien daar een zwaarwegende en gerechtvaardigde reden toe bestaat  in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden; en
 • een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

Wij maken u erop attent dat wanneer u bepaalde toestemmingen intrekt u mogelijk niet alle functies van de Website of andere websites of online diensten zult kunnen gebruiken.

Waar dat technisch mogelijk is, helpen We u bij het exporteren van de Persoonsgegevens die wij verwerken op basis van een contract met u of uw toestemming.

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen voor het uitoefenen van toepasselijke rechten op gegevensbescherming. Onze contactgegevens staan in artikel acht hieronder. Converse behoudt zich het recht voor om aanvullende documenten van u te vragen om ons in staat te stellen uw identiteit te controleren.

Als u niet tevreden bent met onze antwoorden, hebt u het recht om de toezichthoudende autoriteit in uw land te raadplegen.

 

 1. Beveiliging en opslag

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en passen dataretentie praktijken toe in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring uiteengezette doeleinden te verwezenlijken, rekening houdend met iedere wettelijke verjaringstermijnen of vereisten voor het bewaren van gegevens.

 

 1. Sociale platforms en links naar andere sites

Onze Websites bevatten sociale media plug-ins, waaronder Twitter, Google+, Pinterest en Facebook. Wanneer u interactie hebt met deze plug-ins, wordt uw activiteit op onze Websites ook ter beschikking gesteld aan die sociale platforms. Converse heeft geen zeggenschap over deze platforms en is niet verantwoordelijk voor de Verwerking van Persoonsgegevens die daarop plaatsvindt, noch voor hun respectievelijke privacybeleid. Daarom raden wij u aan om het privacybeleid van deze sociale platforms te lezen alvorens interactie aan te gaan met hun plug-ins op onze Websites. Wij verzoeken u ook het onderdeel Cookies te lezen om meer te weten te komen over sociale media-cookies.

Onze Websites kunnen ook hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd. Deze hyperlinks worden uitsluitend verstrekt voor uw referentie en gemak, en houden geen goedkeuring in van de activiteiten van die websites van derden, noch enige connectie met hun beheerders. Wij hebben geen zeggenschap over deze platforms en zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop zij Persoonsgegevens Verwerken. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen alvorens die website te gebruiken of Persoonsgegevens over uzelf te verstrekken.

 1. Vragen en klachten

U wordt verzocht eventuele vragen en klachten te richten aan: het Privacy Office van Converse of, indien u zich in de EER bevindt, de Functionaris voor Gegevensbescherming van Converse via privacy.europe@converse.com.

Wij maken u erop attent dat sommige winkels die Converse producten verkopen niet door Converse worden geëxploiteerd.  Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze winkels uw Persoonsgegevens eventueel Verwerken.  Mocht u een vraag of klacht hebben over de wijze waarop een niet door Converse geëxploiteerde winkel uw Persoonsgegevens Verwerkt, neemt u dan rechtstreeks contact op met die winkel.

 

Cookies

Om bepaalde hierboven omschreven gegevens te verzamelen gebruiken
wij cookietechnologie op onze Websites.

Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt verstuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat. U kunt uw cookie-voorkeuren wijzigen door te gaan naar de “Cookie Instellingen” onderaan de webpagina.  U kunt ook uw browser instellen om u te berichten wanneer u een cookie ontvangt.  Hiermee kunt u besluiten of u deze wel of niet wilt accepteren.  Sommige diensten en eigenschappen die via onze Websites worden aangeboden kunnen echter niet goed functioneren indien uw cookies zijn uitgeschakeld.

Op onze Websites gebruiken wij de volgende soorten cookies:

 1. Strikt noodzakelijke en functionele cookies

Deze cookies zijn nodig voor de basale werking van de site en staan daarom altijd aan. Deze omvatten cookies die ervoor zorgen dat u tijdens het bekijken van de site in het geheugen blijft staan binnen een eenmalige sessie of, als u hierom verzoekt, van sessie tot sessie. Deze cookies zorgen ervoor dat de winkelmand- en de uitcheckprocedure goed verlopen en helpen ook bij veiligheidsproblemen en het voldoen aan regelgeving.

 1. Prestatie-cookies

Deze cookies stellen ons in staat om de functionaliteit van de site te verbeteren door het volgen van het gebruik op de Website. In sommige gevallen verbeteren deze cookies de snelheid waarmee we uw verzoek kunnen verwerken en maken ze het ons mogelijk om de door u geselecteerde voorkeuren op de site te onthouden. Het uitzetten van deze cookies kan resulteren in slecht op u toegesneden aanbevelingen en een langzame  website. 

 

 1. Reclame- en sociale media-cookies

Sociale media-cookies bieden de mogelijkheid om u te verbinden met uw sociale netwerken en om content vanaf onze website te delen via sociale media. Reclamecookies (van derden) verzamelen informatie om reclame beter op uw interesses af te stemmen, zowel binnen als buiten Websites. In sommige gevallen leidt het gebruik van deze cookies tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring (hierboven). Het deselecteren van deze cookies kan ervoor zorgen dat u reclame te zien krijgt die niet zo relevant is voor u, of dat u niet effectief kunt doorlinken naar de sociale netwerken, waaronder Twitter, Google+, Pinterest en Facebook en niet effectief content kunt delen.

Wij plaatsen de volgende reclamecookies:

Naam van cookie

Doel

Levensduur

Effect van het wijzigen van browserinstellingen om cookie te weigeren

Bluecore/Triggermail

Deze cookie stelt ons in staat u te identificeren terwijl u over onze Websites browset. De cookie levert een uniek identificatiemiddel dat Wij vervolgens aan uw e-mailadres koppelen indien u dat verstrekt, of wanneer u op een link klikt die in een promotionele e-mail wordt aangeboden. Wij gebruiken deze gegevens voor het beoordelen van de effectiviteit van marketingcampagnes en om ervoor te zorgen dat gepersonaliseerde advertenties aan u worden bezorgd.

13 maanden

Indien u deze cookies via uw browserinstellingen weigert zal uw activiteit niet worden gevolgd zoals beschreven.

 

Toestemming

Wij zijn verplicht uw toestemming te vragen om bepaalde hierboven omschreven cookies te plaatsen.  Wanneer u aankomt op onze Website verschijnt er een pop-up die u om toestemming vraagt voor het plaatsen van cookies op uw apparaat. Voor meer informatie of om uw voorkeuren te wijzigen drukt u op de knop ‘meer informatie’ of gaat u naar "Cookie-instellingen" onderaan de webpagina.  Indien u of een andere gebruiker van uw computer uw toestemming op enig moment wilt intrekken kunt u dit doen door opnieuw naar de “Cookie-instellingen” onderaan de webpagina te gaan of door uw browserinstellingen te wijzigen. Meer informatie over cookies vindt u op: www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.com/uk/.